روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

[ad_1]

در هفته 108 اپیدمی بیماری عروق کرونر قلب کشور در تمامی استان های کشور به میزان 19 درصد کاهش یافت و میزان مرگ و میر در 24 استان کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، بر اساس بررسی هفتگی وضعیت فعلی تاج در کشور در هفته سوم اسفندماه مصادف با یکصد و هشتمین هفته اپیدمی تاج در کشور، در هفته گذشته 25 هزار و 270 بیمار سرپایی مثبت و 947 مورد فوتی جدید در هفته گذشته و 947 مورد فوتی جدید شناسایی شد. هر هفته 5300 مورد بستری شد.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

این در حالی است که در هفته گذشته در 31 استان کشور تعداد موارد مثبت بستری در بیمارستان ها کاهش یافته و در 24 استان کشور نیز موارد مثبت فوتی کاهش یافته است. .

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

تهران

در استان تهران نیز در هفته سوم اسفند، هزار و 400 بیمار سرپایی مثبت در سال 97، 943 مورد بستری جدید و 166 فوتی جدید گزارش شده است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در استان تهران کاهش یافته اما متاسفانه مرگ و میر افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

خراسان شمالی

در هفته های اخیر روند بستری و فوت در استان خراسان شمالی کند شده است. میزان بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

ایلام

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

کهگیلویه و بویراحمر

در هفته های اخیر آمار بستری و فوتی در کهگیلویه و بویراحمر کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

کرمان

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بستری شدن و مرگ و میر بیشتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

چهارمحال و بختیاری

تعداد بستری ها کاهش یافته و مرگ و میر در استان بدون تغییر باقی مانده است. میزان بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

یزد

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها در این استان کاهش یافته و مرگ و میرها ثابت بوده است. میزان بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

خراسان جنوبی

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر کاهش یافته است. شیوع بستری و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

کرمانشاه

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

اردبیل

در هفته های اخیر روند بستری و فوت در این استان کند شده است. میزان بروز و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

همدان

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها کاهش یافته و تعداد فوتی‌ها در استان به شدت افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

آذربایجان غربی

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

شرمنده

میزان بستری شدن و مرگ و میر در استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری ها برابر با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

لرستان

تعداد بستری ها کاهش و مرگ و میر در استان افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

آذربایجان شرقی

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

گلستان

تعداد بستری ها کاهش یافته و مرگ و میر در استان به شدت افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان برابر با میانگین کشوری است و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

قم

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان برابر با میانگین کشوری است و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

هرمزگان

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بروز بستری ها برابر با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

لیلان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان رو به کاهش بوده است. میزان بستری شدن در بیمارستان با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

بوشهر

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز بیشتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

مرکزی

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین شوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

اصفهان

تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان در هفته جاری کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

قزوین

در این هفته تعداد بستری ها کاهش یافت و مرگ و میر در استان روند ثابتی داشت. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

خراسان رضوی

بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر در حال کاهش است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

مازندران

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

خوزستان

تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان در هفته جاری کاهش یافته است. میزان بستری در استان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

البرز

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

فارس

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بروز و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

زنجان

در هفته های اخیر روند بستری شدن و مرگ در بیمارستان کند شده است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

اردستان

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

سیستان در بلوچستان

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بروز بیماران بستری در بیمارستان و مرگ و میر کمتر از میانگین اسلوونی است.

روند کاهش تلفات تاج در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

انتهای پیام/

[ad_2]
sorsec

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

سفیر ایران در اتریش به شناسایی سناتور آمریکایی پاسخ داد

[ad_1] سفیر ایران در اتریش در واکنش به توئیت یک سناتور آمریکایی که به صراحت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.